Email ของท่าน
    
 
 
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่
0000278

แบบสำรวจความพึงพอใจ


TRECON

 


เข้าสู่ระบบ  ค้นหากฏหมายสิ่งแวดล้อม  ค้นหามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
   
   
เล่มที่   ตอนที่  
ตั้งแต่   ถึง  
 
   
ลำดับชื่อเรื่องเล่มตอนวันที่ประกาศ
61 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 1068(พิเศษ)14/01/2530
62 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งแสลงหลวงในท้องที่ตำบลวังนกแอ่น ตำบลชมพู ตำบลบ้านมุง อำเภอวังทอง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก ตำบลวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๖ 8011(พิเศษ)29/01/2506
63 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งแสลงหลวง ในท้องที่ตำบลวังนกแอ่น ตำบลชมพู ตำบลบ้านมุง อำเภอวังทอง ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก ตำบลวังโป่งอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๖ 8919013/12/2515
64 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งแสลงหลวง ในท้องที่ตำบลวังนกแอ่น ตำบลชมพู ตำบลบ้านมุง ตำบลไทรย้อย อำเภอวังทอง ตำบลหนองกะท้าว ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และตำบลน้ำชุน ตำบลแคมป์สน อำเภอหล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ 9210127/05/2518
65 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำหนาว ในท้องที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านติ้ว ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก ตำบลน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ 8971(พิเศษ)04/05/2515
66 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำหนาว ในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ และตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์พ.ศ. ๒๕๒๕ 99137(พิเศษ)26/09/2525
67 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยอินทนนท์ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลสองแคว ตำบลยางคราม อำเภอจอมทอง ตำบลแม่ศึก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม และตำบลทุ่งปี้ ตำบลแม่วิน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ 89148(พิเศษ)02/10/2515
68 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยอินทนนท์ในท้องที่ตำบลแม่นาจร ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลท่าผา อำเภอเมืองแม่แจ่ม ตำบลแม่วิน ตำบลทุ่งปี้ อำเภอสันป่าตอง และตำบลสองแคว ตำบลยางคราม ตำบลบ้านหลวง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 956213/06/2521
69 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยขุนตาล ในท้องที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงตาล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ 9254(พิเศษ)05/03/2518
70 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลานสาง ในท้องที่ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 9680(พิเศษ)14/05/2522
71 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓ 97165(พิเศษ)27/10/2523
72 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยสุเทพในท้องที่ตำบลโป่งแยง ตำบลแม่แรม ตำบลแม่สา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลบ้านปง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง และตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ 985714/04/2524
73 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยสุเทพในท้องที่ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง และตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕ 99137(พิเศษ)26/09/2525
74 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่สิน ป่าแม่สาน ป่าแม่สูงฝั่งซ้ายและป่าแม่ท่าแพ ในท้องที่ตำบลแม่สิน ตำบลแม่สำ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ 9870(พิเศษ)08/05/2524
75 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อในท้องที่ตำบลดอยเต่า ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่ลาน ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และตำบลบ้านนา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ 98115(พิเศษ)13/07/2524
76 พระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่หาด และป่าแม้ก้อในท้องที่ตำบลแม่ลาน และตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๓๗ 11159(พิเศษ)21/12/2537
77 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่พริก ป่าแม่เสลียม ป่าแม่ทาน และป่าแม่จาง ฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลดอนไฟ ตำบลบ้านกิ่ว ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ ตำบลสมัย ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ และตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ปะ อำเภอเฉิน จังหวัดลำปาง และป่าแม่สรอย ป่าแม่เกิ๋ง ป่าแม่ปง และป่าแม่ลอง ในท้องที่ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง และตำบลแม่ป้าก ตำบลแม่พุง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ 98168(พิเศษ)09/10/2524
78 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปายฝั่งซ้าย และป่าแม่สุรินทร์ในท้องที่ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตำบลขุนยวม ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ 98180(พิเศษ)29/10/2524
79 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ละเมาและป่าแม่ท้อ ในท้องที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด และตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ 98210(พิเศษ)23/12/2524
80 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองลานในท้องที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองลาน และตำบลคลองลานพัฒนา กิ่งอำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕ 99191(พิเศษ)25/12/2525
12345678910...
ผลการค้นหามีจำนวนทั้งหมด 1,124 รายการ