กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
-------------------------
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ทางน้ำชลประทานคลองพระยาบรรลือ จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำสิงหนาท ในท้องที่ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงประตูระบายน้ำและประตูน้ำพระยาบรรลือ ในท้องที่ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน
ข้อ ๒ ให้ทางน้ำชลประทานคลองพระพิมล-บางบัวทอง จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำบางบัวทอง ในท้องที่ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ถึงประตูระบายน้ำและประตูน้ำพระพิมล ในท้องที่ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน
ข้อ ๓ ให้ทางน้ำชลประทานคลองทวีวัฒนา จากคลองพระพิมล กิโลเมตรที่ ๑๔.๐๐๐ ตรงข้ามปากคลองลากฆ้อน (ไทรน้อย) ในท้องที่ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผ่านคลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลองภาษีเจริญ ในท้องที่แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน
ข้อ ๔ ให้ทางน้ำชลประทานคลองมหาสวัสดิ์ จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำฉิมพลี ฝั่งเหนือของคลองมหาสวัสดิ์ ในท้องที่ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ฝั่งใต้ของคลองมหาสวัสดิ์ ในท้องที่แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ถึงประตูน้ำมหาสวัสดิ์ ในท้องที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน
ข้อ ๕ ให้ทางน้ำชลประทานคลองภาษีเจริญ จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำภาษีเจริญ ในท้องที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครถึงประตูระบายน้ำและประตูน้ำกระทุ่มแบน ในท้องที่ตำบลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน
ข้อ ๖ ให้ทางน้ำชลประทานคลองพระยาราชมนตรี จากคลองบางเชือกหนังในท้องที่แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผ่านคลองภาษีเจริญถึงคลองมหาชัย ในท้องที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน
ข้อ ๗ ให้ทางน้ำชลประทานคลองพระอุดม จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำพระอุดม ในท้องที่ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึงประตูระบายน้ำนามสนธิ ในท้องที่ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙
อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
( ๙๓ ร.จ. ๒๑๗ ตอนที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้ ฉะนั้น สมควรกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือ กิจการอื่นในหรือนอกเขตประทาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้